Bilimsel Projeler

2013 YILINDA DESTEK VERİLEN PROJELER

İnvazif Fungal Hastalıklar Kitabı

Hamdi AKAN - (Febril Nötropeni Derneği)

Kronik Hepatit B’de Karaciğer Dokusunda Hasar Yolakları Araştırması : Bir Karşılaştırmalı Proteomik Çalışma

Levent DOĞANAY - (Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği)

PPAR, HMGB1 ve RAGE Gen Polimorfizmlerinin HIV Enfeksiyonu Üzerine Etkileri

Ahmet Çağkan İNKAYA - (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı)

MOB –HIV (HIV ENFEKSİYONLU HASTALARI BİLGİLENDİRME VE HASTA UYUMU PROJESİ

Bilgül METE - (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı)

 

Anti – İnterferon ve Anti- Polietilen Glikol Antikorları, Kronik Hepatit B ve C Enfeksiyonlarında Pegileinterferon- alfa2a Tedavisine Yanıtı Etkiler mi ?

Reşat ÖZARAS - (İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi)

Türkiyede HIV ile Yaşayan Hastalarda Antiretroviral Tedaviye Uyum

Dilek Yıldız SEVGİ - (İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi)

2014 YILINDA DESTEK VERİLEN PROJELER

Hepatit C ve B İnfeksiyonlarının Farklı Klinik Sonlanımları ile Türk Hastalarda IP-10 G210A Gen Polimorfizmi ve IP-10 Düzeylerinin İlişkisinin Araştırılması

Mert Ahmet KUŞKUCU - (İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi)

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 1999-2012 Yılları Arası Hasta Örneklerinden İzole Edilen Aspergillus Fumigatus Suşlarında Azol Direncinin Saptanması

Beyza ENER - (Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji)

HIV ile Enfekte Bireylerde Psikiyatrik Semptom ve Eştanı Yaygınlığı

Ezgi İNCE - (HIV Enfeksiyonu Dernegi (HIVEND))

İmmün Trombositopeni’li Hastalarda MikroRNA Ekspresyon Analizi

Anıl TOMBAK - (Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Rektörlüğü Derneği)

Akut Lösemi ve Miyelodisplastik Tanılarıyla Kemoterapi Alan veya Allojenik Kemik İliği Nakli Yapılan Hastalarda Antifungal Profilaksi Yaklaşımlarının ve Etkinliğinin Belirlenmesi

Gökhan METAN - (Febril Nötropeni Derneği )

Yeni Tanı Konmuş HIV- 1 ile Enfekte Hastalarda Nakledilen İlaç Direncinin Ultra – Derin Dizi Analizi Yöntemi ile Araştırılması

Uluhan SİLİ - (Marmara Üniversitesi)

Düşük Düzey Viremi ile Seyreden HIV-1 İnfekte Kişilerde Integraz, Proteaz ve Revers Transkriptaz Genleri Üzerindeki Direnç Mutasyonlarının Ultra- Deep Sequencing Yöntemi ile Saptanması ve Pro- Viral DNA Üzerindeki Direnç Mutasyonları ile Karşılaştırılması

Kenan MİDİLLİ - (İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi)

2015 YILINDA DESTEK VERİLEN PROJELER

Candida Albicans’a Bağlı Katater Enfeksiyonunda Lipozomal Anfoterisin B Kaspofungin Flukanazol Prostoglandin E2 Antagonisti Kullanımının Oluşan Biofilm ve Notch Proteinlerinin Ekspresyonu Üzerine Etkisinin Doku Düzeyinde Araştırılması

Hande Berk ÇAM - (Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi)

HIV ile Enfekte Hastalarda Dört Farklı Kardiyovasküler Hastalık (KVH) Risk Skorunun Karşılaştırılması ve Lipid Düşürücü Tedaviye Uygunluğun Değerlendirilmesi

Volkan KORTEN - (AIDS ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Derneği )

Antiretroviral Tedavi Altındaki HIV Pozitif Cinsel İşlev Bozukluğunu Değerlendirmek İçin Çalışma

Ege Can ŞEREFOĞLU - (HIV/AIDS Korunma ve Eğitim Derneği (HAKED))

Minimal Rezidüel Hastalığını Tanımlamak ve İzlemek İçin Düşük Maliyetli Teknoloji Geliştirilmesi

Ekrem ÜNAL - (TIp Eğitimi Ve Bilim Araştırma Hizmetleri Geliştirme Derneği)

Gerçek Hayatta Kronik Hepatit B Tedavisinde Değişik Tedavi Yaklaşımlarının Etkinlik ve Güvenilirliğini Uzun Süreli Olarak Değerlendiren Gözlem Çalışması

Bilgül METE - (HIV Enfeksiyonu Dernegi (HIVEND))

Hemotolojik Kanserli Febril Nötropenik Hastalarda, Empirik ve Pre-Emptif Antifungal Tedavi Yaklaşımlarının Etkinlik ve Maliyetlerinin Karar Analizi Yöntemiyle Karşılaştırılması

Sibel AŞÇIOĞLU - (Febril Nötropeni Derneği )

Antiretroviral Tedavi Alan Kişilerde T Hücre Yorulması ve Vaskülit Aktivasyonu

Güneş ESENDAĞLI - (HIV/AIDS Korunma ve Eğitim Derneği (HAKED))

2016 YILINDA DESTEK VERİLEN PROJELER

Hematolojik Malignitelerde Allojenik Kök Hücre Nakli Sonrası B, Tve NK Hücre Kimerizmi Değerlendirilmesi

Metban MESTANZADE, Sevgi BEŞIŞIK - (İstanbul Tıp Fakültesi Vakfı)

Türkiye’de Kronik Hepatit C’li Hemodiyaliz Hastalarında HCV Antiviral (NS3/4, NS5A, NS5B) İlaç Direnci ve Sorumlu Mutasyonların Belirlenmesi

Murat SAYAN, Alper ŞENER - (Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK))

Kronik Viral Hepatit B ve C Hastalarında Endoskopik Ultrasonografi ile Hesaplanan Karaciğer Elastografi Değerlerinin Güvenilirliği

Deniz Güney DUMAN - (Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi)

HIV Pozitif Hastalarda Aşı ile Korunabilen Hastalıklara Karşı Önerilen Aşı Programları Yeterli Mi ?

Hüsnü PULLUKÇU - (AIDS ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Derneği)

SUMO ( Small Ubiquitin-like Modifier) ve PML ( Promyelocytic Leukemia) Proteinlerinin Ekspresyonu ve Hücre İçi PML / SUMO Modifikasyon Sisteminin Verimliliği HIV Enfeksiyonun Seyrini ve Tedavi Sürecini Etkiler mi ?

Umut ŞAHİN, Fehmi TABAK - (HIV Enfeksiyonu Dernegi (HIVEND))

 

2017 YILINDA DESTEK VERİLEN PROJELER

İnvaziv aspergilloz ve kandidoz gelişen kök hücre nakli alıcısı hematolojik maligniteli hastalarda TLR-4, PTX-3, Dectin-1 ve CARD9 genlerindeki tek nükleotid polimorfizmlerinin ve fungal enfeksiyonlara yatkınlığın retrospektif olarak araştırılması

Ayşe Kalkancı, Işıl Fidan, Esra Tuğ, Zübeyde Nur Özkurt, Zeynep Arzu Yeğin, Özlem Güzel Tunçcan, Elif Ayça Ünal, Zeynep Koç - (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı)

Anjiyotensinojen (AGT) Geni polimorfizmlerinin Nonalkolik Steatohepatit (NASH) Hastalarında Görülme Sıklığı ve Klinik Önemi

Fatih Eren - (Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi)

HIV1 İntegraz enzimini farmakolojik yollarla yıkıma uğratmak mümkün mü?

Umut Şahin, Fehmi Tabak, Bilgül Mete - (Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı)

Türkiye HIV Tedavi Kaskadı Modellemesi (HIV Treament Cascade Modelling for Turkey)

Serhat Ünal - (HIV/AIDS Korunma ve Eğitim Derneği)

“Bioavailable” Vitamin D’nin NAFLD Hastalığınının Patogenezi ve Kliniği ile İlişkisi”

Beyza Akcan, Berk Türk, Mert Arıç, Sami Can Saral, Burak Şahin, Fatih Eren - (Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi)

Kronik Hepatit C’nin kür tedavilerinde başarısızlığın moleküler tanısı

Murat Sayan - (Kocaeli Üniversitesi )

 

2018 YILINDA DESTEK VERİLEN PROJELER

Nonalkolik Steatohepatit'li Hastalarda Plazma Serbest Yağ Asitleri, Plazma ve Karaciğer Doku miRNA Düzeylerinin Hastalığın Histolojik Şiddeti ve Genel Karakteristik Özellikleri ile İlişkisi

Yusuf Yılmaz, Fatih Eren, Betül Karademir, Çiğdem Ataizi Çelikel - (Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi)

Alkol dışı yağlı karaciğer hastalığı gelişmesinde TM6SF2 genindeki epigenetik değişikliklerin rolü ve genom mühendisliği (CRISPR) ile manipülasyonu

Müjdat Zeybel - (Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi)

Dolaşımdaki Serbest DNA (cfDNA; cell free DNA) Metilasyon ve Mutasyonlarının Karaciğer Hastalıklarındaki Rolü

Filiz Akyüz, Nazlı Begüm Öztürk, İlhan Yaylım - (İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi & İç Hastalıkları Eğitim ve Yardımlaşma Derneği)

Lösemi Kök Hücrelerindeki MEIS ekspresyon profilinin belirlenmesi ve MEIS inhibitörlerinin etkisinin incelenmesi

Fatih Kocabaş, Esra Albayrak, Neslihan Meriç, Zafer Gülbaş – (Yeditepe Üniversitesi & Anadolu Sağlık Merkezi, Johns Hopkins Medicine)

 

2019 YILINDA DESTEK VERİLEN PROJELER

Antiretroviral tedavi, HIV enfeksiyonunun çökerttiği hücresel SUMO (Small Ubiquitin-like Modifier) modifikasyon sistemini yeniden aktive edebilir mi?

Umut Şahin, Fehmi Tabak, Birgül Mete - (HIV Enfeksiyonu Derneği (HIVEND))

Allojenik kemik iliği nakli sonrası gelişen bağırsak Graft Versus Host Hastalığında fekal transplantasyonun etkinliği

Gülten Can Sezgin, Şebnem Gürsoy, Leylagül Kaynar, Aycan Gündoğdu - (Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi)

Viral kaynaklı hepatosellüler karsinom nedeniyle karaciğer nakli yapılan hastalarda gelişebilecek nüksü öngörmede moleküler tabanlı skorlama sistemi geliştirilmesi

Halit Ziya Dündar, Ekrem Kaya, Berrin Tunca, Seçil Aksoy, Kamil Yalçın Polat, Melis Mutlu, Çağla Tekin, Fuat Aksoy, Nesrin Uğraş, Murat Kıyıcı - (Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı)

Biyopsi Kanıtlı Non-Alkolik Yağlı Karaciğerli Hastalarda Nonalkolik Steatohepatit ve İleri Evre Fibrozisin Tanısı için Aday Serum Biyobelirteç Paneli ve Algoritmlerin Belirlenmesi

Fatih Eren, Yusuf Yılmaz – (Marmara Üniversitesi Gastroenteroloji Enstitüsü)

2021 YILINDA DESTEK VERİLEN PROJELER

Kabul ve Kararlılık Online Grup Terapisinin HIV ile Enfekte Bireylerde Damgalanma ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisine Yönelik Terapi Programı Geliştirme Çalışması

Ertuğrul Saral, Emrah Karadere (Pozitif-İz Derneği)

Non-alkolik yağlı karaciğer hastalarında Hepatit B aşı yanıtında mikroRNA’ların biyobelirteç potansiyellerinin belirlenmesi

Gamze Güney Eskiler, Asuman Deveci Özkan, Oğuz Karabay, Mukaddes Tozlu, Ayhan Aydın, Yasemin Gündüz (Sakarya Üniversitesi)

Kronik Hepatit C yönetiminde HCV RNA yerine HCVcAg Kullanılabilir mi?

Di̇lruba Garashova, İlker İnanç Balkan, Ahmet Mert Kuşkucu, Bahri Teker, Ömer Fehmi Tabak (HIVEND - HIV Enfeksiyonu Derneği)

HLA (İnsan Lökosit Antijeni) Doku Grubu İle İdiopatik Trombotik Trombositopenik Purpura İlişkisi İmmunogenetik Analizi, Türkiye Çalışması

Cevat İlteriş Kıkılı, Mustafa Murat Özbalak, Demet Kıvanç, Fatma Savran Oğuz, Sevgi Kalayoğlu Beşışık (İstanbul Tıp Fakültesi Vakfı)

ncRNA’lar ile Uyarılmış deneysel HBV kaynaklı hepatoselüler kanser modellerinde ortotopik nakil sonrası nüks gelişiminin incelenmesi

Seçil Ak Aksoy, Berrin Tunca, Fuat Aksoy, Ekrem Kaya, Melis Mutlu, Çağla Tekin, Murat Kıyıcı, Nesrin Uğraş, Gökhan Öngen (Bursa Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı)

Anadolu’da HIV-1 Enfeksiyonunun Moleküler Epidemiyolojik Analizi ve Antiretroviral İlaç Direnç Profilinin İncelenmesi

Adem Özdemir, Meliha Çağla Sönmezer, Tülin Demir, Koray Ergünay, Ahmet Çağkan İnkaya, Ahmet Pınar, Serhat Ünal (TİHUD - Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği)